ŠKOLENÍ

POZVÁNKA na ŠKOLENÍ

POZVÁNKA na SEMINÁŘ

POZVÁNKA na SEMINÁŘ (1)

 

 

Rozhodčí atletiky má možnost získat pro svou činnost kvalifikaci formou školení, seminářů a jmenováním. Tuto kvalifikaci má možnost si udržovat účastí na tzv. prolongačních seminářích.

V rámci ČAS existuje pro rozhodčí atletiky několik kvalifikačních stupňů. Jsou to :

a) Rozhodčí 3. třídy – Rozhoduje zejména při atletických soutěžích okresního měřítka. Stává se jím úspěšný absolvent základního školení rozhodčích, který dovršil věk 18 let. Školení provádí komise rozhodčích kraje.

Rozhodčím 3. třídy se může stát rovněž osoba, která se může prokázat příslušným tělovýchovným vzděláním. Tato osoba musí předložit na předepsaném formuláři ČAS žádost o jmenování rozhodčím 3. třídy. V rámci LKAS musí absolvovat úspěšně test ze svých znalostí pravidel atletiky. Nemusí se účastnit školení.

b) Rozhodčí 3. třídy-čekatel – Rozhoduje zejména při atletických soutěžích okresního měřítka. Stává se jím úspěšný absolvent základního školení rozhodčích, který dovršil věk 16 let. Při své činnosti je omezen tím, že nesmí rozhodovat u vrhačských soutěží u dopadu náčiní v poli, a to do nabytí plnoletosti, kdy se stává automaticky rozhodčím 3. třídy.

c) Rozhodčí 2. třídy – Rozhoduje i na úrovni oblastních atletických soutěží. Je jím jmenován rozhodčí 3. třídy s nejméně dvouletou praxí, který dovrší věk 20 let v příslušném roce. Podmínkou je úspěšné absolvování školení pro rozhodčí 2. třídy, které provádí komise rozhodčích kraje.. Na úrovni oblastních atletických soutěží může vykonávat funkce vrchníka. Je oprávněn se přihlašovat na speciální semináře určené startérům, rozhodčím chůze, rozhodčím pro měření a vážení náčiní, rozhodčí cílových kamer apod.

d) Rozhodčí 1. třídy – Je oprávněn zastávat veškeré funkce na všech atletických závodech. Je jím jmenován rozhodčí 2. třídy nejméně po dvouleté praxi, který dovrší v běžném roce 22 let. Podmínkou je rovněž úspěšné absolvování školení pro rozhodčí 1. třídy, které provádí komise rozhodčích ČAS.

e) Rozhodčí ústřední – Může jím být jmenován rozhodčí, jestliže působí nejméně 3 roky jako rozhodčí 1. třídy a dovrší v roce jmenování alespoň 27 let. V posledním roce nebo v roce jmenování se účastnil semináře pro rozhodčí 1. třídy.

Návrh na jmenování ústředním rozhodčím podává komise rozhodčích LKAS komisi rozhodčích ČAS. Ta návrh projedná a při kladném hodnocení návrhu provede záznam o jmenování do legitimace rozhodčího. Při hodnocení se přihlíží k funkcím, které rozhodčí vykonával v posledních 3 letech (HR apod.). Rovněž se přihlíží i k jazykové vybavenosti (angličtina, francouzština, němčina).

PLÁN ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH NA ROK 2018

Akce pořádané komisi rozhodčích ČAS :

Seminář určený rozhodčím pro měření a vážení náčiní

24.03.2018 Pardubice Penzion Šenk Plánovaný počet účastníků : 30 osob

Pro : celou ČR (rozhodčí 2. a vyšší třídy) Poplatek : 150 Kč

Z LKAS se účastnili : Kamila Kolníková (Turnov), Božena Šulcová,

Jindřich Šulc, Martin Heinl * (všichni Jablonec)

*)… kvalifikace bude přiznána po absolvování školení rozhodčích 2. třídy

Vedle těchto rozhodčích má v LKAS již kvalifikaci pro tuto činnost :

Zbyněk Budínský (Jablonec), Karel Hoferek, Pavla Košvancová (oba

Mladá Boleslav), Kateřina Nohýnková a František Párys (oba Liberec).

Seminář ústředních instruktorů

31.03.-1.04.2018 Pardubice Penzion Šenk/2 dny Plánovaný počet účastníků : 30 osob

Pro : celou ČR (ústřední instruktoři) Poplatek : 300 Kč

Z LKAS se účastnili : Karel Hoferek, František Párys, Ivan Šembera

Prolongační seminář ústředních rozhodčích a rozhodčích 1. třídy

10.11.2018 Praha Plánovaný počet účastníků : 50 osob

Pro : (celé Čechy) Poplatek : 150 Kč

Přihlášky : do 30.09.2018 na b.vseteckaeznam.cz

Školení rozhodčích 1. třídy

22.-25.11.2018 Pardubice Penzion Šenk/3 dny Plánovaný počet účastníků : 30 osob

Pro : celou ČR (rozhodčí 2. třídy) Poplatek : 300 Kč

Jmenování : 100 Kč

Přihlášky : do 15.10.2018 na b.vseteckaeznam.cz

Účastnický poplatek a poplatek za jmenování rozhodčím 1. třídy se platí zásadně bezhotovostně a to převodem nebo složenku na účet ČAS dle pokynů uvedených v konečné pozvánce na konkrétní akci. Poplatky jsou stanoveny dle “Směrnice ČAS o poplatcích a odměnách v ČAS” v úplném znění – Číslo předpisu 10/2016. Potvrzení o přijetí platby se proto nevystavuje. Náklady na dopravu a stravu v rámci každého jednotlivého semináře si každý účastník hradí sám dle směrnice ČAS č. 5/2015

Akce pořádané komisi rozhodčích LKAS :

Školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy

10.03.2018 Turnov Stadion AC Turnov Plánovaný počet účastníků : 15 osob

Pro : oddíly LKAS Poplatek : 50 Kč

Skutečný počet účastníků : 7 osob

Školení rozhodčích 2. třídy

10.-11.03.2018 Turnov Stadion AC Turnov Plánovaný počet účastníků : 8 osob

Pro : oddíly LKAS Poplatek : 70 Kč

Skutečný počet účastníků : 4 osoby

Školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy

11..03.2018 Česká Lípa Plánovaný počet účastníků : 15 osob

Pro : oddíly LKAS Poplatek : 50 Kč

Skutečný počet účastníků . 19 osob (!) 3. tř. + 5 osob (seminář 2. tř.)

Školení rozhodčích 2. třídy

14.-15.03.2018 Rumburk Plánovaný počet účastníků : 8 osob

Pro : oddíly LKAS Poplatek : 70 Kč

Školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy

14..04.2018 Rumburk Plánovaný počet účastníků : 15 osob

Pro : oddíly LKAS Poplatek : 50 Kč

Školení rozhodčích 2. třídy

14.-15.04.2018 Rumburk Plánovaný počet účastníků : 8 osob

Pro : oddíly LKAS Poplatek : 70 Kč

Obě akce v Rumburku zrušeny pro nezájem o školící akce. Původní příslib 20 osob.

Školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy

28..04.2018 Jablonec n.N. Plánovaný počet účastníků : 12 osob

Pro : oddíly LKAS Poplatek : 50 Kč

Seminář rozhodčích 2. a 3. třídy

Září 2018 Jičín Plánovaný počet účastníků : 12 osob

(bude zpřesněno) Pro oddíly LKAS Poplatek : 50 Kč

Třídní knihy

Z veškerých školících akcí pro rozhodčí Libereckého krajského atletického svazu jsou vyhotovovány záznamy formou třídních knih. Za vyplnění třídní knihy odpovídá vedoucí školící akce. Tento dokument, včetně údajů o účastnících, musí být celý kvůli čitelnosti pořízen na PC. Vedoucí školící akce zajišťuje, aby třídní kniha byla zaslána e-mailem do 7 dnů po realizaci školení nebo semináře těmto funkcionářům :

– vedoucímu úseku evidence Karlu Hoferkovi (karel.hoferek@seznam.cz) – vedoucímu úseku školení Bořivoji Všetečkovi (b.vsetecka@seznam.cz) – předsedovi komise rozhodčích LKAS Zbyňku Budínskému (zbynek.budinsky@seznam.cz)

Zmíněná třídní kniha je pak následně zaslána vedoucím úseku evidence KR LKAS komisi rozhodčích Českého atletického svazu.