EVIDENCE

Evidenční stav rozhodčích Stav ke dni : 13.3.2018

Kvalifikační třída rozhodčích :

Okres

Ústřední

rozhod.

1. třída

2. třída

3. třída

3. třída čekatelé

Celkem

Prošlá kvalifikace

Česká Lípa

3

0

11

20

0

34

15

Jablonec n.N.

11

7

13

56

0

87

17

Jičín

1

1

4

25

0

31

22

Liberec

2

1

11

44

0

58

16

Ml. Boleslav

7

1

13

27

0

48

0

Semily

1

2

10

39

3

55

13

Šluknovsko

1

2

3

37

0

43

15

Celkem

26

14

65

248

3

356

98

Pravidelná aktualizace dat o rozhodčích LKAS

(Pokyn komise rozhodčích LKAS 01/2018)

Pracovníci jednotlivých atletických oddílů a klubů, kteří jsou zodpovědní za činnost rozhodčích v těchto subjektech, zasílají v termínu do 1.12. běžného roku údaje o všech evidovaných rozhodčích, kteří jsou jejich členy.

Jedná se o následující údaje : (nutno dodržet stanovené pořadí údajů !)

Rok, měsíc a den nar., pohlaví, jméno, příjmení, rodné číslo, ulice, č.p., obec, PSČ, e-mail, telefon, oddíl, třída, platnost kvalifikace do roku, číslo legitimace rozhodčího.

Vzor: 1975-12-06, Ž, Anna Modrá, 756206/0274, Školní 321, Karlův Důl, 499 07, anna.modra@seznam.cz, 728 004 316, AK Karlův Důl, 3. tř., 2022, 3LB 504 JN

Údaje jsou zasílány vedoucímu úseku evidence KR LKAS Karlu Hoferkovi, a to zásadně tištěné a elektronickou poštou na jeho adresu : karel.hoferek@seznam.cz

Pokyn KR ČAS pro práci s vedením databáze rozhodčích.

– není přípustné MAZAT/ PŘIDÁVAT jakékoli sloupce v tabulce nebo MĚNIT POŘADÍ sloupců tabulky – každou ZMĚNU údaje je třeba podbarvit v buňce žlutě – každý požadovaný VÝMAZ údaje je třeba podbarvit v buňce červeně (NEMAZAT !!!) – každý NOVÝ záznam (nový rozhodčí či rozhodčí, který není uveden v databázi) je třeba doplnit na konec tabulky, celý řádek podbarvit zeleně a zaslat spolu s aktualizovaným souborem v excelu i doklad o proškolení přidaného rozhodčího

Přidělování čísel legitimací rozhodčím 2. a 3. třídy :

(Pokyn komise rozhodčích LKAS 01/2014)

Tímto pokynem se mění v LKAS dosud zavedený způsob předávání průkazů rozhodčího a přidělování evidenčních čísel pro rozhodčí 2. a 3. třídy a rozhodčí, kteří jsou čekateli na funkci rozhodčího 3. třídy.

S platností od 1.4.2014 je úspěšným absolventům školení rozhodčích 2. a 3. třídy, respektive čekatelům na tuto kvalifikační třídu, předávána legitimace rozhodčího příslušné třídy okamžitě po ukončení školící akce. Předávajícím je vedoucí školení. Legitimace jsou opatřeny příslušnými evidenčními čísly. Evidenční čísla legitimace rozhodčího jsou následně zaslána spolu s třídní knihou e-mailem

..vedoucímu úseku evidence karel.hoferek@seznam.cz …..vedoucímu úseku školení b.vsetecka@seznam.cz …..předsedovi KR LKAS zbynek.budinsky@seznam.cz

Jednotlivým školícím místům jsou přidělena tato evidenční čísla průkazu rozhodčího :

Rozhodčí 3. třídy z okresu :

Česká Lípa 3LB 300 ČL až 3LB 399 ČL Jičín 3LB 400 JI až 3LB 499 JI Jablonec nad Nisou 3LB 500 JN až 3LB 599 JN Liberec 3LB 600 LB až 3LB 699 LB Mladá Boleslav 3LB 700 MB až 3LB 799 MB Semily 3LB 800 TU až 3LB 899 TU Šluknovsko 3LB 900 ŠL až 3LB 949 ŠL Rezerva KR LKAS 3LB 950 XY až 3LB 999 XY

Čekatelům na funkci rozhodčího 3. třídy jsou přidělována čísla obdobným způsobem. Pouze se na první pozici uvádí číslo „4“. Příklad : 4LB 407 JI

Novým rozhodčím 2. třídy jsou přidělována čísla obdobným způsobem. Pouze se na první pozici uvádí číslo „2“. Příklad : 2LB 407 JI

Platnost kvalifikačních tříd (Dle předpisu ČAS 9/2016, I/4)

Jmenování rozhodčího pro určitou kvalifikační třídu je platné 5 let. Rozhodčímu, který rozhoduje při závodech a zúčastní se prolongačního semináře, se platnost jmenování prodlužuje o 5 let, a to i opakovaně.

Podmínky pro prodloužení jmenování je v odůvodněných případech nutno splnit do 7 let od jmenování nebo prodloužení jmenování. Rozhodčí, který nesplní podmínky pro prodloužení jmenování, bude vyřazen z evidence.

Rozhodčí, který nemůže dočasně rozhodovat, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušné komisi rozhodčích. Pokud rozhodčí dočasně nerozhoduje déle než 5 let, může mu být jmenování obnoveno jen tehdy, pokud absolvuje seminář pro svou kvalifikační třídu.

Pokud rozhodčí nerozhoduje více než 7 let, bude mu jmenování zrušeno a bude vyřazen z evidence.

Rozhodčí, který chce zanechat rozhodování, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu příslušné komisi rozhodčích.