O NÁS

Předseda Libereckého krajského atletického svazu – Roman Málek Tel: 607 055 680   accli@seznam.cz

Liberecký krajský atletický svaz je samosprávným orgánem Českého atletického svazu, jehož úkolem je organizovat a reprezentovat atletické hnutí zpravidla na území jednotlivých vyšších územně samosprávných celků.

Liberecký krajský atletický svaz je zřízen jako pobočný spolek mající právní subjektivitu.

Liberecký krajský atletický svaz zajišťuje ve své vlastní působnosti:

a) krajské atletické soutěže

b) krajskou statistiku atletických výkonů a členské základny

c) výchovu a vzdělávání trenérů a rozhodčích v souladu s vnitřním předpisem

d) činnost a rozvoj útvarů talentované mládeže

e) získávání prostředků na údržbu, provoz a investice do atletických zařízení krajského významu

f) na území kraje další činnosti, pokud nejsou těmito stanovami, vnitřními předpisy anebo rozhodnutími orgánů ČAS vyhrazeny orgánům ČAS

Liberecký krajský atletický svaz hospodaří podle svého rozpočtu.

Valná hromada je nejvyšším orgánem Libereckého krajského atletického svazu.

Výbor Libereckého krajského atletického svazu je statutárním orgánem.

Předseda Libereckého krajského atletického svazu je v mezích daných těmito stanovami oprávněn jednat jménem Libereckého krajského atletického svazu.